Hajó- és hajózástörténelem

Ebben a fejezetben kb. 40 oldalnyi anyag olvasható a balatoni hajózás történetéről szóló könyvekből. A könyvekben szereplő képanyag is hiánytalanul megtalálható itt.

Tartalom


A Balatoni hajózás története - Újrakezdés (IX. fejezet)

Fejezet "A balatoni hajózás története” című könyvből, 83-104 oldal (Dr. Bíró József, Mahart Balatoni Hajózási Kft. 1996)

"Mintha az egész múlt szunnyadna és álmában
Föl-föl villognának a jövő csodái
Új nemzedék jár itt, ki jól tudja, látja,
Mit lehet a roppant parlagból csinálni!"
(Endrődi Sándor: A Balaton mellett)

Hazánkban 1945 áprilisában elültek a háború zajai. A Magyar Tenger olyan volt akkor, mint a széthullott fővaros, melynek hídjai a Dunában hevertek. A Balaton hídjai - a vízen ringó hajók - felrobbantva a tó fenekén. A visszavonuló német csapatok robbantották fel őket. Csak a Kelén gőzös és a Tünde motoros menekült meg a rombolás elől. E két hajót saját személyzete süllyesztette el, hogy megmentse őket a teljes pusztulástól. Itt is roncsokból kellett feltámasztani az életet. Alig ült el a csatazaj, százan és százan láttak neki pénz és élelem nélkül, őszinte odaadással újjáteremteni a halálra ítélt és elsüllyesztett balatoni hajózást.
Először a révfülöpi kikötő előtt elsüllyesztett, de épen maradt két hajót, a Tündét és a Kelént emelték ki a habok alól. A személyhajók közül egy-kettő és a Komp II nevű evezős, majd farmotoros fatestű komp 1945 tavaszán megkezdte működését. A Balatoni Hajózási Részvénytársaság 1945. május 8-án kelt jelentésében a hozzá tartozó három hajóépítő üzem és a tulajdonukban lévő hajók állapotáról tájékoztatja a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztériumot.
A jelentéshez mellékelt kimutatás szerint úszóegységeik közül a Helka és a Jókai csavargőzös már üzemben volt. Kijavítva Balatonfüreden állt a Komp II, a Kisfaludy, a Szigliget, a Csongor és Révfülöpön a Tünde motoros. Folyamatban volt a Kelén csavargőzös, a Szent István, a Szent Miklós, a Boglár, a Badacsony és a Klebelsberg motoros, továbbá 6 vasuszály javítása az elsüllyesztésük helyén. A jelentés szerint komoly javítást igényel az elsüllyesztett Csobánc, míg a szétrobbantott Sió és a Hattyú helyreállíthatatlan károkat szenvedett. Három kisebb motoros és egy fauszály selejtezésre érett. A Balatoni Kikötők Felügyelőségének két kotróhajója üzemképes volt, hat uszályát és két motorosát azonban felrobbantották.
A hajóépítő üzemre vonatkozóan az alábbiakat jelentik: "A Balatoni Hajózási Rt. 3 hajóépítő üzemmel rendelkezett, ezek közül a siófokinak az állapota elég gyenge, létszáma 8 és 10 fő között ingadozott. Ezt az üzemet feltámasztani nem érdemes, annál is inkább, mert főleg sporthajók gyártásával, illetőleg javításával foglalkozott."(!) A KKM megjegyzése: " Téves, csak itt lehet hajót partra húzni jelenleg. "
"Balatonfüredi régi gyár a vállalat második hajóépítő üzeme. Ez a gyártelep örülbelül 25-30 munkást foglalkoztatott, tevékenysége főleg a sporthajók javításában és kezelésében merült ki. Ez a gyár az új gyárral szerves kapcsolatban volt, külön önálló vezetése nem volt. A gyár körülbelül 900 öl területen foglal helyet, mely területből cca. 600 öl van beépítve. A gyár épületei általánosságban rendben vannak, a gyárat 3 tagú orosz őrség őrzi, az ott tárolásra elhelyezett vitorlások épségben vannak, tartozékaik azonban nagyrészben hiányoznak. A hajókiemelő dokk el van torlaszolva, s a dokkon kívül is elsüllyesztett hajóroncs fekszik, úgy, hogy az itteni hajók vízretétele csak a roncsok eltávolítása után lehetséges. Az új gyár a Balatoni Hajózási Rt. harmadik és legfontosabb gyártelepe, területe 16 000 négyszögöl, melyből kb. 8000 négyszögöl van beépítve. Ez a gyár a háború folyamán kb. 500 munkást foglalkoztatott és berendezése békeviszonylatban is 5-700 munkás foglalkoztatását teszi lehetővé. A gyártelep saját elektromos centráléval rendelkezik, a rendelkezésre álló árammennyiség cca. 170 kW... A gyártelep teljesen ép,... téli üzemre is használható. A gépi berendezések 90%-a megvan üzemképesen, a centrálé 100%-an úgy, hogy jelenleg a gyári centrálé adja a Balatonfüreden elhelyezett orosz intézményeknek, valamint a közületeknek az elektromos áramot... A hajókihúzó berendezése ép és a csörlő üzemképes. A gyár anyagraktára dacára a németek közreműködésének és a későbbi eseményeknek, elég komoly értéket képvisel... úgyhogy csak vasanyagból 62 vagonnal rendelkezünk. Az elrejtett vörösréz és ón mennyiség mind megmaradt... A rendelkezésre álló anyagmennyiség lehetővé teszi, hogy az üzem működését megkezdje. "
A jelentés a továbbiakban kitér a hajózást akadályozó aknaveszélyre. Ez ügyben kéri a minisztérium intézkedését. Jelenti, hogy a kompjáratot április 24-én megkezdték, egyelőre csónakokkal, a Komp II üzembe helyezése már csak napok kérdése. A régi munkásaik közül kb. 50 fő már visszatért, a hajószemélyzet pedig majdnem teljesen együtt van Siófokon. Az emberek egyelőre fizetés nélkül dolgoznak, a kompjáratok beállítása azonban már a közeljövőben módot nyújt arra, hogy az alkalmazottaiknak családtagjaik létszámának arányában munkabérelőleget nyújthassanak. A jelentés aláírói: dr. Ugron Gábor és Hankóczy Jenő. (55)
A jelentés alapján a minisztérium intézkedett félmillió pengő hitel kiutalása iránt, és levélben kérte fel Trajnin ellentengernagyot, a SZEB (a Szövetséges Ellenőrző Bizottság) tagját, engedélyezze a balatoni hajógyárakban a munka megkezdését, biztosítsa a vállalat üzemeiben lévő értékek védettségét, és adjon ki igazolványt a munkások és alkalmazottak számára.
A Balatoni Hajózási Rt. 1945 májusában és júniusában két egyenlő részletben megkapta a kért összeget; 33 alkalmazottjának pedig a társaság értékeinek megmentése körül "példásan hazafias és áldozatkész magatartásáért" a miniszter írásbeli elismerést és pénzjutalmat adományozott. (56) 1945 októberében a Közlekedésügyi Minisztérium rendeletére a vállalat személyzetét átvették a MÁV státusába, a vezetőséget pedig változtatás nélkül megerősítették a helyén.
A BHRT volt az egyetlen magyar állami közlekedési vállalat, amely 1945-ben nem kapott rendszeres állami támogatást. Ennek ellenére elsőként, már májusban megkezdte hajóparkja helyreállítását és a hajózás megindítását. A hajókon szolgálatot nem teljesítő személyzettel még 1945 tavaszán megkezdték az elsüllyedt egységeik kiemelését - írják egyik, 1945. február 7-én keltezett jelentésükben. A Tünde és a Boglár motorosokat kiemelésük után Siófok-Balatonfüred, illetve Balatonboglár-Révfülöp, Fonyód-Badacsony viszonylatban járatták. A társaságnak azonban nem voltak bevételei, mert túlnyomórészt szovjet csapatokat szállítottak. A Tünde motoros például 1945 júniusától az év végéig 143.120 személyt és poggyászt fuvarozott. Az 1946. évi vontató- és személyforgalom lebonyolítására tavasszal legkevesebb négy egységre, nyáron pedig - hivatkozott jelentés szerint - további két egység forgalomba állítására lesz szükség. A Tünde motoros, amely már három éve nem volt kiemelve és átfestve, szintén erős javításra szorul. Egyes részei különösen korhadtak, a fenékrészek több helyen felújításra várnak. A fakomp is tönkrement a sok túlterhelés miatt, a Boglár motoros hajó javítása pedig folyamatban van.
A siófoki torkolati művek építésével kapcsolatban az eddigi szerelő és javító telepüket a Sió másik oldalára kell áthelyezni, ami szintén erejüket meghaladó költséggel jár. A Sió torkolatát ugyanis lezárták, és a hajók előreláthatóan több éven keresztül a sólya előtti téren telelnek.
A nagy helyreállítási és felújítási feladatok mellett a vállalat tisztviselői 1946 januárja óta, a munkások pedig februártól nem kaptak fizetést. A munkások hangulata igen elkeseredett volt; az igazgatóság a minisztérium segítségét kérte. A Közlekedésügyi Minisztérium a kérelmek nyomán 6,4 milliárd pengő államsegélyt igényelt a pénzügyminisztériumtól a tervezett újjáépítési munkákra, de a hitelt a vállalat csak az értékálló forint bevezetése után kapta meg.
A terv a segéllyel előirányozta a Tünde és a Boglár motoros hajó festését és nagy javítását, a Helka, a Kisfaludy, a Jókai gőzös és a Csongor motoros fenékcseréjét, fedélzetfelújítását, gépjavítását, alkatrészek pótlását, teremburkolását, valamint a Csobánc és a Szigliget motoros teljes újjáépítését és a hat vasuszály kijavítását. A forint bevezetéséig azonban csak a Komp 1. hajótestének az újjáépítése, valamint a Boglár és a Tünde nagy javítása készült el.
Egy Bebrits Lajos miniszternek 1946. április 19-én küldött jelentés szerint már megindult a Tihanyrév-Szántód közötti kompjárat és a Balatonfüred-Siófok közötti hajójárat. A többi tervezett járat megindítás át azonban az aknátlanítás befejezéséig el kellett halasztani. Az aknamentesítést a Szövetséges Ellenőrző Bizottság támogatásával a magyar honvéd műszaki hadosztály aknakutató egysége 1946 márciusában kezdte meg, egyelőre a főbb hajójáratok mentén.
Itt említjük meg, hogy a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium Hajózási Szakosztálya, majd a Közlekedésügyi Minisztérium Hajózási Főosztálya - mint a hajózás felügyeleti szerve és főhatósága - aktívan részt vett többek között a balatoni helyreállítási és felújítási munkákban is. A szakosztály megbízott vezetője, Dr. Vágó Ferenc miniszteri tanácsost követően, Hensch Zoltán miniszteri tanácsos volt. A hajózás nautikai felügyeletét Enökl Dezső okl. hajóskapitány látta el. Az elsüllyesztett vagy felrobbantott hajók kiemelési és helyreállítási munkáit, továbbá az aknamentesítést – az ezzel megbízott Ugray Károllyal együttműködve - Forgács Emil főmérnök, majd a Nyugatra hurcolt hajókkal hazatért Ferdinánd László főmérnök irányította az ország vízi útjain. A hazai kikötők, hajóállomások és hajójavító műhelyek újjáépítésének irányítását és ellenőrzését Fekete György mérnök végezte, a balatoni kikötők vonatkozásában Zoltán Béla főmérnökkel együttműködve. Fekete György mérnök az egyik balatoni szemleútja során közbejött viharban meglepve tapasztalta, hogy a hajóvezetők a fedélzeten szabadon álló kormánykerék mellett - mint a régi tengeri vitorlásokon - ki vannak téve az időjárás viszontagságainak. Visszatérve Budapestre, javaslatot tett arra, hogy az újjáépítés során lássák el valamennyi balatoni hajót - a folyami hajóknál már régóta alkalmazott - zárt kormányállással. Hensch Zoltán miniszteri tanácsos ezt a javaslatot elfogadta, és kellő, esetenkénti stabilitási számítások elvégzése után, kiadott rendelkezése alapján megkezdték a fedett kormányállások építését a balatoni hajók fedélzetére. Különös, hogy a Balatonon ilyen sokáig nem védte fedett állás a hajókormányosokat.
A Közlekedésügyi Minisztérium Hajózási Főosztályának 1946. október 7-én kelt helyzet jelentése szerint a Balatoni Hajózási Részvénytársaság 6 újjáépített személyhajóval, éspedig 2 gőzhajóval és 4 motoros hajóval, melyek összesen 1200 személy befogadására alkalmasak, továbbá 1 speciális vontató motorossal rendelkezik. Rendszeres hajójáratokat bonyolít le Balatonfüred-Siófok-Balatonalmádi-Balatonföldvár, valamint Boglár-Révfülöp-Fonyód-Badacsony között. Révátkelési forgalmat bonyolít le motoros komppal Szántód és Tihany között. A teherszállítás jelenleg kizárólag kőszállítmányokra vonatkozik, éspedig Badacsony-Kenese és Györök-Balatonfüred között. A teherforgalom számára a fent említett 150 lóerős motoros vontatóhajón kívül 6 db összesen 650 tonna hordképességű uszály áll rendelkezésre. A vontatás időnként személyhajóval is történik. (57)
Közben folyt a kiemelt hajók helyreállítása. A Szent Miklós felújítás után a Tátika nevet kapta, a Szent István motoros pedig a teljesen elpusztult Sió nevét vette fel. Új motorral előbb a Velencei-tóra, majd a Masped tulajdonában a Dunára került. A Badacsony kiemelése és 1947. évi átépítése után a Meszhart, majd a Mahart tulajdonába került. 1955-ben Csepel névre keresztelték át, majd az 1963. évi selejtezése után eladták a Szolnok megyei Építőipari Vállalatnak.
A két utolsó javítandó hajó a Csobánc és a Szigliget 1950 áprilisában még munkában volt. A BHRT balatonfüredi gyára az infláció idején főleg az azonnal készpénzfizető kocsi- és autójavítással foglalkozott, ezért a két motoros újjáépítése késett. Épített azonban még két sárhajót Csehszlovákia részére jóvátétel fejében, valamint a BHRT számára két 400 tonnás és három 250 tonnás uszályt terven kívül. (58)
1947. szeptember 22-én adták át a forgalomnak a Balaton egyik legjelentősebb hajózási létesítményét, a siófoki kamarazsilipet. A hajózsilip az ország egyik olyan számottevő új műszaki létesítménye, amelyet közvetlenül a II. világháború után kezdtek el építeni. Jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az avatóbeszédet Tildy Zoltán köztársasági elnök tartotta. Ezzel a létesítménnyel a Balaton hajózható kijáratot kapott a Dunára.


A siófoki kamarazsilipet 1947. szeptember 22-én adták át a forgalomnak

A hajózsilip miatt át kellett rendezni a siófoki kikötőt. A Balaton partjától kb. 1 km-re lévő régi vízleeresztő zsilip helyett közvetlenül a személykikötő alatt új vasbeton zsilipet építettek. A régi teherkikötő és a Sió-meder közötti részt átvágták, s ide építették a kamarazsilipet. A hajózsilip torkolati része mellett épült az új teherkikötő s mögötte a halászati kikötő. Az új teherkikötőt úgy helyezték el, hogy később vasúti vágánnyal is el lehessen látni.
A 83,5 m hosszú és 12 m széles zsilipkamra 1200 tonna hordképességű uszályok áthaladását is lehetővé teszi, ezzel a balatonfüredi hajógyár gondját is megoldotta. Lehetővé vált a nagyobb uszályok, jégtörő hajók, 1200 lóerős vontatók, kisebb tengeri kikötői hajók építése és elszállítása.
1948. július 1-jén sor került a Balatoni Hajózási Részvénytársaság államosítására. A volt részvénytulajdonos MÁV-tól leválasztották, és Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat néven a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium felügyelete alá rendelték. Ugyanekkor államosították a vállalathoz tartozó balatonfüredi hajóépítő üzemet is. A balatoni hajózás szervezetében nagymérvű bővítést jelentett az a határozat, melynek értelmében 1949-ben megkapta a dunai és a tiszai uszályrakományú teherszállítás jogát, valamint hozzácsatolták a budapesti Hungária Hajóépítő és Javító Üzemet, a bajai Hajóépítő telepet, a visegrádi Hajó és Motorjavító telepet, majd 1952. január 1-jén a Folyamszabályozó és Kavicskotró Vállalat tápéi műhelyét. A vállalatnak Budapesten teherhajózási főosztálya alakult, Tokajban pedig hajóforgalmi kirendeltséget létesítettek. A Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat 1949 júliusában, majd decemberében az államosított magánszektorból, illetve más állami vállalatoktól átvett 16 motorhajót, összesen 1236 LE vonóerővel és 39 uszályt 7938 t hordképességgel, valamint 12 egyéb úszótestet. Ezzel az intézkedéssel a BHNV országos tevékenységű hajózási nagyvállalat lett. Balatonfüredi hajógyárában 340, a folyamhajózási részlegnél 137, a siófoki hajózási részlegnél pedig 132 fő dolgozott 1949 decemberében. (59)


A Kelén személyzete 1948-ban

Időközben a vállalat élén is változás történt: Hankóczy Jenőt 1948 januárjától Kiszela Géza, majd 1949 szeptemberétó1 Kádár László követte a vezérigazgatói székben.
A balatonfüredi központú, országos működési körű nagyvállalat irányítása a nagy területi tagoltság miatt túlságosan nehézkesnek bizonyult. Szerteágazó tevékenységét Balatonfüredről nem lehetett áttekinteni, ezért 1950 szeptemberétől a balatonfüredi hajógyárat önállósították és a közlekedési tárca felügyelete alól a Nehézipari Minisztérium hatáskörébe utalták. A hajózási vállalat neve megmaradt, csak a " nemzeti" jelző kopott le róla a későbbiek folyamán.
A második világháború után a Balaton eddigi jellege megváltozott: megszűnt csak a gazdagok üdülője lenni. 1948-tól kezdődően egymás után létesültek a szakszervezeti, üzemi és hivatali üdülők. Eddig soha nem látott mértékben nőtt a Balaton vendégforgalma. Így pl. 1947-ben összesen 302.000, 1948-ban 334.000 főt, 1989-ben pedig már 458.000 utast szállítottak a balatoni hajók. (60) A várható forgalom igényei szerint elkészítették a hajózás fejlesztési tervét. A tervnek a Balaton északi és déli partja közötti átkelő forgalom és a tó hosszirányába eső kiránduló forgalom kielégítését kellett tükröznie.
Az első feladatra 150-250 fő befogadóképességű, a második feladatra 500-600 személyes motoros hajók beszerzését tartották legalkalmasabbnak.
Az átkelő forgalmat ideiglenesen három dunai gőzhajó - az Úttörő, a Pajtás és az Ifjú Gárda - áttelepítésével tették kényelmesebbé.


Az Ifjúgárda, a volt dunai csavargőzös a siófoki kikötőben

A hosszirányú kiránduló járatok hajótípusának kialakítását a forgalmi igények és, amint már említettük, a Balaton hajózási sajátosságai szabták meg. A forgalmi igények olyan hajó építését tették szükségessé, amely félnapos út esetén is kényelmes, és megfelelő szórakozási lehetőséget nyújt. A Balaton sajátosságai pedig megkövetelték, hogy a hajó az itt uralkodó északnyugati-délkeleti széljárás okozta kereszthullámokkal szemben állóképes, a kikötők sekély vízmélysége miatt pedig meglehetősen sekély járású legyen.


A Balaton legnagyobb hajója 1952-ben épült

Az említett követelmények alapján építették meg a Balatonfüredi Hajógyában az első nagyobb balatoni kirándulóhajót, a Beloianniszt, mai nevén a Balaton motoros hajót. A hajótestet Siemens-Martin acélból, a fedélzetet, a kormányállást és a parancsnoki hidat fenyőfából készítették. Az úszótestet válaszfalakkal hét vízmentes rekeszre osztották fel. A fedélzetet folyamatosan képezték ki, elől és hátul zárt utasterekkel. A felső fedélzet teljes egészében nyílt sétafedélzet. A Beloianniszt 1952ben bocsátották vízre. Nem bizonyult szerencsés hajótípusnak. Magas felépítménye miatt erősebb szélben a megengedettnél jobban kilengett. Ezért 1969-ben egy sor felépítményt lebontottak. 1972-ben és 1974-ben korszerűsítések után utasbefogadó képessége 600 főről 650 főre emelkedett; fő méretei is némileg megváltoztak. Jelenlegi legnagyobb hossza 44,13 m, legnagyobb szélessége 6,88 m, szabad oldalmagassága legnagyobb merülésnél 1,14 m. Az SKL 6 NVD 36 AI-U típusú motorjának teljesítménye 428 lóerő, próbasebessége pedig 20 km/h. A Balaton motoros jelenleg is hazánk legnagyobb tavi személyhajója.


Az 1950-es években 11 alumínium vízibusz jelent meg a tavon

A Balaton motoroshajó-korszakának is megvolt a maga hajószerencsétlensége. 1954. május 30-án verőfényes délelőttön a Pajtás gőzös a balatonfüredi kikötői móló elhagyása után fordulás közben felborult és rövidesen elsüllyedt. A baleset következményeként 23 fő vízbe fúlt, 56 pedig megsebesült. A tragédiáról a kor szokása szerint nem emlékezett meg sem az elektromos, sem a nyomtatott sajtó. A hajó szerencsétlenség okát csupán 30 év távlatából elemezte néhány szakcikk. Ezeket mi csak vázlatosan foglaljuk össze.
A Pajtás eredetileg dunai átkelőhajónak épült 1918-ban, és II. sz. csavargőzös néven állították forgalomba. 1945-ben háborús cselekmények következtében Budapesten elsüllyedt. 1946. évi kiemelése és helyreállítása után ismét forgalomba állították, majd 1951-ben átirányították a Balatonra. Itt a vállalat siófoki hajójavító műhelyében átalakították. Ezek során a fix tetőt 6 méterrel meghosszabbították, valamint kicserélték az ablakokat. Sajnos a tavi hajózásra való átépítésnél nem vették figyelembe az alapvető stabilitási követelményeket. A gőzös eredeti utasbefogadó képessége 150 fő volt, melyet később 220 főre emeltek fel. Tervezési hiányosság volt az is, hogy a hajó hullámállóságát az oldalmagassággal kívánták növelni, nem vették azonban figyelembe, hogy ezáltal a súlypontmagasság is növekszik. Az ily labilissá tett hajó balesetét az okozta, hogy a fordulásnál keletkezett centrifugális erő, valamint a vitorlásverseny érdekes látványára az egy oldalra tódult utasok túlterhelése kifelé billentette a gőzöst, a magas súlypont és a túlterheltség pedig nem engedte azt visszabillenni.
A Pajtást kiemelése után kétcsavaros motorhajóvá építették át, új neve Siófok lett. 1959-ben Dömsöd néven ismét a Dunára került.
A Pajtás szerencsétlensége után megszigorították az állékonysági követelményeket, és azóta hasonló eset nem fordult elő.


Vízibuszok sorakoznak a siófoki telelőben

Miután a Balatoni Hajózási Vállalat 1955 elején beolvadt a MAHART Magyar Hajózási Részvénytársaságba, folyamatosan 11, egyenként 150 személyes alumínium hajó jelent meg a tavon. Zárt utasterük miatt a népnyelv vízibuszoknak nevezte el őket.


A Váci Hajógyár tengerparti motoros hajói 1963-ban kerültek a Balatonra

A Mahart a fokozódó igények kielégítésére 1963-ban újabb hajóegységeket állított forgalomba. Ekkor kerültek a Balatonra a Váci Hajógyár tengerparti motoros hajói, a 220 utasférőhelyes Hévíz és a Keszthely. A tetszetős külsejű motorosok mindegyikén két fedett utastér és egy nyitott sétafedélzet áll a kirándulók rendelkezésére. Napfényes, kellemes időben a nyitott fedélzeten tartózkodhatnak az utasok.


A trópusi típusú Arácsot és Szárszót jobban kedvelték az utasok, mint a teljesen zárt vízibuszokat

Ugyanebben az évben bocsátották vízre a trópusi típusú Szárszó és az Arács vízibuszokat, melyeket a következő években még néhány hasonló hajó követett. Ezeknek, a régebbi zárt vízibuszokkal ellentétben, nyitott, ablak nélküli hátsó fedélzetük van, ahol meleg időben is kellemes a tartózkodás. Befogadóképességük ugyancsak 150 utas. Utóbb hasonló nyitott elrendezésűvé alakítottak át néhány régi típusú vízibuszt is.
1961 és 1964 között alakították át és látták el dízelmotorral a balatoni gőzhajók utolsó képviselőit, a Helkát, a Kelént és a Jókait.
1961-ben vált lehetővé a korszerű motoros kompok első egységének a forgalomba állítása, Komp II. néven, ezt követte 1964-ben a Komp III. és 1968-ban a Komp IV motoros. A Magyar Hajó- és Darugyár Balatonfüredi Gyáregységében készült kompok meghajtó művei a magyar hajózásban technikai újdonságnak számítottak, először alkalmaztak Voith-Schneider propulziót. A szerkezet egyesíti a meghajtó- és a kormányművet. A több mint 35 m hosszú és 10 m széles kompon 375 utas és 6 db Ikarus autóbusz, vagy 20-24 közepes méretű személygépkocsi helyezhető el, 10-15 motorkerékpárral együtt. Az utasok két zárt oldalfedélzeten és a nyitott sétafedélzeten tölthetik el az átkelési időt.


Az első korszerű motoroskomp 1978-ban épült

1967-ben a Komp I. motorost selejtezték és szétvágták, miután 40 évig hordozta az átkelőket a Balatonon. 1969-ben a három új kompot a balatoni hajózás történetében nagy szerepet játszó személyek tiszteletére Széchenyi István, Kossuth Lajos, Kisfaludy Sándor nevére keresztelték át. 1978-ban megépült az érdekes megoldású, nagyobb befogadóképességű motoros komp, a Baross Gábor. Az új egység rendszerében hasonló a másik háromhoz, felépítménye azonban jelentősen különbözik tőlük: a fedélzet a hajótest egyik oldalán helyezkedik el, ezáltal nem három, hanem négy járműsor fér el rajta. Az úszótest hossza is megnövekedett mintegy 7 méterrel, így mintegy 40%-kal több gépkocsit tud egyszerre szállítani.
A kompokat ellátták olyan felszereléssel, amely azokat esti, műsoros sétahajózásra is alkalmassá tették, 600 utassal a fedélzetükön.
Ezt megelőzően 1968-ban még három dunai motoros hajó, az egyenként 350 személyes Ercsi, Zebegény és Szentendre a Balatonon a zsúfoltság és a várakozási idő csökkentésére kezdte meg rendszeres járatait.
1964-ben a Mahart balatoni (Siófok) kirendeltsége a hajózás jelentőségének növekedésével a Mahart Balatoni Hajózási Üzemigazgatósága néven önálló gazdasági egység lett. Irányítása alatt 27 személyhajó, 3 komphajó és 3 vitorlás yacht állt az üdülők szolgálatában, összesen 6459 férőhellyel és 5335 LE-vel. Az 1968-ban szállított személyek száma, a kompokon szállítottakkal együtt, közel 3 millió volt. Egy-egy júliusi vagy augusztusi hónapban a balatoni személyhajók összesen 88-90 ezer km-t tettek meg.
A második világháború óta, ha nem is olyan mértékben, mint a hajóké vagy az utaslétszám, növekedett a parti létesítmények száma is. Megépült a szántódi és a tihanyi rév új kikötője korszerű várócsarnokkal, s új csarnokot kapott a tihanyi hajóállomás. 1969-ben új kikötőt kapott és bekapcsolódott a forgalomba Csopak, Balatonakali és Balatonmária. Ezzel a Balaton kikötőinek száma 21-re emelkedett.


A Dunáról került át 1978-ban a Zebegény motoros is


Ünnepélyes pillanatok a Balatonon a hajózási vállalat 125 éves jubileuma alkalmából

A balatoni hajózás az 1955-ben alakult Magyar Hajózási Részvénytársaság balatoni kirendeltségeként működött tovább. Vezetője 1955-től 1964-ben bekövetkezett haláláig Amancsics Antal lett. Utána, 1964-től 1969-ig Horváth Imre, 1969-től 1974-ig dr. Kopár István, 1974-től 1979-ig Füredi Gyula, majd 1979-től 1989-ig Szabó Sándor lett a Mahart Balatoni Hajózási Üzemigazgatóság igazgatója.
A balatoni hajózás teljesítménye, mivel főleg az idegenforgalomra épül, érzékenyen reagál a kül- és belpolitikai helyzetre. Így például 1968-ban a csehszlovák események idején a balatoni kompforgalom 712 fordulóval teljesített kevesebbet, annak ellenére, hogy egy komphajóval, a Széchenyi István motorossal növekedett a kapacitása. Személyszállításban 177.000 fővel szállítottak kevesebbet, mint az előző évben.
Csökkent az utasfogalom 1969-ben is, a kompforgalomban pedig az átkelő külföldi személygépkocsik száma. Ennek okát az egyes országokban bevezetett valutakorlátozásban, valamint a kedvezőtlen időjárásban kereshetjük.
Az elmaradt külföldi látogatók helyett a vállalat igyekezett a belföldi turisták kiránduló kedvét felkelteni. Erőfeszítéseket tettek a főüdülési idény előtti és utáni szabad hajókapacitás lekötésére. Újszerű járatokat indítottak különféle szolgáltatásokkal, napozási, fürdési lehetőségekkel, többnyelvű idegenvezetéssel. Az utaslétszám emelése érdekében megállapodást kötöttek az Idegenforgalmi Hivatallal. Akciókat indítottak a környékbeli községekben az üzemek, iskolák, termelőszövetkezetek körében hajókirándulások szervezésére. Ekkor vezették be a zenés sétahajózást, az éjjeli vitorlás kirándulást, hangversennyel egybekötött hajókirándulást stb.


Jelentés az 1971. szeptember 18-i jubileumi ünnepség megnyitóján a balatonfüredi hajóállomás előtt

A teherforgalom növelésével is sikerült a kiesett jövedelem egy részét pótolni. Az 1969. év végén a Balatonra átkért MAHART Z 101-102 jelű tolóegységpárral, valamint 2 leszerelt dereglyével közel 42.000 tonna követ és kavicsot szállítottak 1970-ben.
A személy- és kompforgalom csökkenését az üzemigazgatóság igyekezett a vállalat ipari tevékenységének növelésével is ellensúlyozni. A Vízügyi Igazgatóság részére egy kisebb motoros hajót, a Mahajosz részére egy kotróhajót építettek, különböző intézmények részére pedig 6 db Primőr 18 típusú motorost készítettek, illetve szereltek össze, majd 1971-ben a vadászati világkiállításra megépítették a Gemenc nevű kishajót.
A következő évben is jelentős ipari tevékenységet folytattak. Saját erőből készült el 1972-ben a Beloiannisz átépítése közel 3 millió Ft értékben, valamint a Tünde, a Csongor motoros és az Uránusz kétárbocos vitorlás felújítása. Őszre elkészült a Kelén motoros fa fedélzetének vaslemezre cserélése különböző burkolati javítással, a Zebegény motoros főmotorcseréje, és elkezdték a Csobánc motoros nagyjavítás át.


Szántód-rév a várócsarnokkal

Végre 1973-ban ismét növekedni kezdett a személyszállítás is. Augusztus 12-én csúcsforgalmat értek el, 47.700 utast vettek fel a hajókra. Ez a balatoni személyszállítás történetében a mai napig a legnagyobb utaslétszám. A kompjáratok is igen nagy forgalmat értek el ezen a napon: 22.800 utast és 5.200 gépjárművet szállítottak át a Balatonon. (61)


1973. augusztus 12-én 47.700 utast szállítottak a hajók

Az 1973/74. évi enyhe tél lehetővé tette a kompjáratok február 16-i, a személyhajók március 23-i megindítását. A kompok 11.458 fordulót teljesítettek ebben az évben, és átszállítottak 362.206 gépjárművet és 1.480.269 személyt.


Az első katamarán motoros hajó próbaútján 1978-ban

1975-ben újabb rekord született a balatoni hajózásban: 350 napot hajóztak. A személyhajózásban összesen 2.349.000 utast, a kompforgalomban összesen 392.699 gépjárművet és több mint 1,5 millió személyt szállítottak át 12.414 fordulóban.


Telt utastérrel indul a katamarán

Az 1976. év aszályos időjárása nem kedvezett a hajózásnak, csökkent a teljesítmény. Az üzemigazgatóság személyzete - valószínűleg az előző évek rekordforgalma következtében - ebben az évben érte el a legmagasabb létszámot, az 518 főt.
Az 1977. év személyforgalma megközelítette a két évvel azelőtti csúcsforgalmat, a kompforgalom pedig túl is szárnyalta. Összesen 432.061 gépjárművet és több mint 1.800.000 személyt szállítottak át a túlsó partra. Az ipari tevékenység is jelentős volt: elkészült 14 db 25 m2-es túrayolle vitorlás, a kavicsbánya részére kőtörőket és alkatrészeket gyártottak. Saját kivitelezésben elkészült a balatonlellei pénztárépület.
1978-ban a Balatonon eddig még nem látott katamarán típusú motoros hajó kezdte meg próbajáratait Siófok néven, és mintegy 270.000 utast szállított Fonyód és Badacsony között. A Mahart Hajójavító az új hajó típusban két úszótestet épített össze egy közös fedélzettel és felépítménnyel. Ezáltal nagyobb a hajó stabilitása és lényegesen nagyobb az utasok elhelyezésére szolgáló férőhely. A fedett részben 201, a nyílt fedélzeten 108 ülőhelyet szereltek fel. Szükség esetén valamilyen rendezvényre 600 utas számára tudnak férőhelyet nyújtani. A katamarán hossza 29,21 m, szélessége 10 m. Két 250 lóerős Rába-MAN dízelmotor hajtja, próbameneti sebessége 13 km/óra. A légkondicionáló berendezés, a panoráma ablakokkal ellátott tágas utastér nemcsak a kirándulók kényelmes elhelyezését szolgálja, hanem zenés, táncos rendezvényekre is kiválóan alkalmas.


Hosszú sorokban várakoznak a fonyódi kikötőben is

A rendes körülmények között 400 utast befogadó Siófok forgalomba állításával egy időben kiselejtezték a Helka és a Tátika motoros hajót. Ennek ellenére a személyforgalom megközelítette az 1975. évi szállítási rekordot, a kompforgalom pedig meghaladta: 2.160.888 utast és összesen 545.450 gépjárművet vittek át a túlsó partra.
A Szovjetunióból vásárolt, 1430 típusszámot viselő Lelle személyszállító motoros hajót 1979-ben állították forgalomba. A 200 utast befogadó személyhajót 4 fős személyzet látja el. Hossza 33,20 m, szélessége 5,30 m, vízikiszorítása maximális ter-helésnél 99,1 tonna. Két 300 lóerős dízelmotor hajtja; próbameneti sebessége 18 km/óra. A vállalat még két-három ilyen hajót tervezett a későbbi évek folyamán beszerezni, de ez anyagi okok miatt elmaradt.
A Siófok után 1979-ben elkészült a második katamarán, a Badacsony motoros hajó. Mérete és teljesítménye azonos a Siófok motoroséval. A katamaránok jól beváltak. Az 1979. augusztus 4-i vihar idején 130 kilométeres szélben is biztonsággal állták a hullámokat. Csak a formájukkal nem voltak kibékülve kezdetben maguk a hajósok sem. Az biztos, hogy egy hagyományos formájú utasszállító sokkal szebb, kecsesebb látványt nyújt a vizen.
Az új hajók megjelenésével egy időben sorra búcsúztak el a forgalomból kiöregedett hajók. A Tátika a zánkai úttörőváros lakóit szolgálta már. A Szigliget a selejtezés után a mohácsi révbe került. A Jókai motorost jelképes áron vásárolta meg a megyei KISZ-bizottság, a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság és a Gyulai Áfész 100 forintért, hogy a Fekete- és a Fehér-Körös összefolyásánál elterülő szanazugi üdülőkörzetben presszót és diszkót rendezzenek be rajta. A belső átalakítás után a tulajdonosoknak nem maradt pénzük a külső tatarozásra. Időközben több gazdát cserélt egyre magasabb áron, végül már százezrekért. Tíz év múlva egy áradás vetette ki félig a partra Gyoma alatt. A hajótest lemezei még akkor is állták a rozsdát. (62) Nagy kár volt ezt az átalakítások után is 200 utast befogadó szép hajót idő előtt elkótyavetyélni.


A Szovjetunióban épült Lelle motoros 200 utast vihet magával


A volt Jókai gőzös 1995-ben már elhagyottan rozsdásodik a Körös partján

Ugyancsak 1979-ben vonták ki a forgalomból az 1891-ben épült Helkát. Hogy ne darabolják fel ezt a gyönyörű, XIX. századi luxusjacht formájú hajót, társadalmi kezdeményezésre múzeumhajónak akarták berendezni a balatonfüredi parton. A kiemeléséhez és tatarozásához a Közlekedési Múzeum is jelentős összeggel járult hozzá. Végül is nem lett belőle múzeum. A balatonfüredi tanács - amely megkapta a hajdani gőzöst - bérbe adta egy vállalkozónak, aki 1980-ban presszót alakított ki belőle. Később a védetté nyilvánított hajó fenéklemezét is kivágták, hogy az árut könnyebben felvihessék a hajóra. Tizenegy év után a százéves öreg hajó már elhagyottan rozsdásodott, a balatoni hajósok és a környékbeliek sajnálkozására. De úgy tűnik, hogy mégsem pusztul még el. A Balatoni Hajózási Kft. igazgatója 1994-ben tetemes összegért visszavásárolta, s felújítása után a balatoni nosztalgia-hajóparkot fogja gazdagítani.


A Helka kiemelése a füredi partra 1980. március 25-én

A vállalat eredményességét kedvezőtlenül érintette, hogy többnyire kisebb hajók estek ki a forgalomból a kiöregedés miatt, és a szükségesnél nagyobb befogadóképességű hajókkal kellett lebonyolítani a menetrendi és a különhajó járatokat. Ennek ellenére a szállított utasok száma a kompjáratok teljesítésével együtt megközelítette a 4,5 milliót.
A harmadik katamarán, a Füred 1981-től vett részt a forgalomban. Az új hajómérete kissé eltér a Sió és a Badacsony méreteitől. Közel 6 méterrel megnyújtották. Ezáltal nemcsak kedvezőbb benyomást kelt formája, de tágasabb is lett, különösen azáltal, hogy 90 ülőhellyel kevesebbet építettek be a nyitott és fedett részein. Egyéb jellemzői megegyeznek a másik két katamaránéval, kivéve, hogy a Füred próbameneti sebessége nagyobb, 16 km/óra.


A harmadik katamarán 1981-ben állt forgalomba

Az üzemigazgatóság igyekezett olyan árpolitikát követni, hogy elsősorban ne a személyforgalomban részt vevő turistákat terhelje a kényszerű díjemelés. Ez gyakran a jövedelmezőség rovására is ment. 1983-ban azonban kénytelenek voltak 50%os emelést végrehajtani mind a személy-, mind a kompforgalom díjszabásánál.
A vállalatot 1984. január 1-jei hatállyal MAHART Balatoni Hajózási Leányvállalat néven átalakították. A leányvállalat nevében is kifejezi a nagyobb önállóságot, szervezőmunkájában pedig a nagyobb felelősséget. Igazgatója továbbra is Szabó Sándor maradt.
Meg kell említenünk egy nem mindennapi bérbe adást is. Volt a vállalatnak jelenleg is megvan - három vitorlás-motoros hajója vitorlás sétahajózás céljára. Még 1955-ben épültek a Balatonfüredi Hajógyárban. A kétárbocos Szaturnusz és az Uránusz névleges vitorlafelülete 125 m2, az egyárbocos Vénusz névleges vitorlafelülete 50 m2.
"1984 nyarán hosszú évtizedek után magyar lobogó alatt hajózó kereskedelmi vitorlás szelte az Adria és az Égei-tenger hullámait" - fogalmaz kissé patetikusan a Szaturnusz tengeri útjának első parancsnoka, Pulay Tamás okleveles tengerészkapitány. "A Magyar Televízió másfél évi időtartamra bérbe vette a Mahart Balatoni Hajózási Leányvállalattól a Szaturnusz nevű kétárbocos vitorlást. A bérlet célja az volt, hogy a hajó bázisul szolgáljon a MIV Natura szerkesztőség forgatócsoportjának adriai és égei-tengeri, majd a későbbiekben vörös-tengeri víz alatti felvételeihez. " (63)
A vitorlást a siófoki hajójavító telepen készítették elő a nagy útra. A Szaturnusz eddig még nem járt a tengeren. Hosszabb tartózkodásra 12 személynek és a víz alatti felvételekhez szükséges felszereléseknek kellett helyet biztosítani, víztartályokat beépíteni, a nemzetközileg előírt biztonsági felszereléseket elhelyezni, a motor generáljavítását elvégezni stb.


A Szaturnusz vitorlás eljutott a Vörös-tengerig

A hajó a személyzet és a rengeteg felszerelés számára nem volt túlságosan kényelmes. Legnagyobb hossza 16,95 m, szélessége 3,7 m, vízkiszorítása maximális terhelésnél 20,90 tonna. A motor próbameneti sebessége 16 km/óra. Siófokról tréleren szállították az adriai Koper kikötőjéig. Itt egy nehéz daruval vízre emelték. Hvar szigeténél kezdték meg a forgatást, majd Split, Korcsula, az olasz Bari érintésével a Türr István tábornok építette Korinthoszi-csatornán keresztül Athént látogatták meg, majd tulajdonképpeni úti céljuk, a Santorin-szigetcsoport következett. Santorin vulkánsziget az ókorban felrobbant. A régészeti leletek szerint virágzó kultúra pusztult el itt akkor. A santorini felvételek után Kréta szigetét keresték fel. Innen a kellemetlen őszi időjárás közeledtére Korfu érintésével az expedíció visszahajózott Splitbe, ahol a Szaturnuszt előkészítették a telelésre.
A Szaturnusz következő tavaszi útján Pulay László tengerészkapitány volt a parancsnok. Ennek a második útnak a Vörös-tenger volt a célja. Splitből elindulva a krétai Iraklion, majd a ciprusi Larnaka érintésével a Szuezi-csatornán jutottak el a Vörös-tengerre. Forgatás után ismét a görög szigeteken keresztül értek vissza az Adriára. A víz alatti felvételeket a Magyar Televízió annak idején bemutatta, és e könyv szerzője is nagy élvezettel nézte végig a sorozatot. A Szaturnusz második útján mintegy 7500 tengeri mérföldet tett meg a legváltozatosabb időjárási viszonyok között. A hajó kapitánya szerint kitűnő tengerálló vitorlásnak bizonyult. A kikötőkben a hozzáértők elismeréssel szemlélték ezt a már ritka típusú vitorlást.


Virágok nyílnak a györöki hajóállomás előtt

(55) Új Magyar Központi Levéltár (UMKL) KKM II/3. 1945-5596
(56) UMKL, KKM II/3. 1945-48089
(57) UMKL, Közl.M.II. 1946-64993
(58) UMKL, ÁÉK IV. 1950-242
(59) UMKL, Közl. M. II. felj. 55/a/195
(60) UMKL, Közl. M. II. 1948 és UMKL, ÁEK IV.1950 – 242. Ugyanakkor a Magyar hajózási statisztikai kézikönyv 1945-1968. Bp. 1971. 392. és 402.p. szerint 1947-ben 259.000, 1948-ban 3.510.000, 1949-ben 470.000 utast szállítottak.
(61) Az 1973. évi hivatalos összefoglaló jelentés a vállalt archívumából. Itt jegyezzük meg, hogy az 1966-1994. évek közötti adatainkat a vállalat évenkénti beszámolóiból vettük.
(62) Kővári E. Péter: Mi lest veled Jókai. Egy hajó viszontagságai. Népszabadság, 1988.
(63) Pulay Tamás: A Szaturnusz kétárbócos tengeri útjai. II. rész Viziközlekedés 1986/2.
(64) Pulay László: A Szaturnusz kétárbócos tengeri útjai. II. rész Viziközlekedés 1986/3.


A Balatoni hajózás története - A korszerűsítés évei (X. fejezet)

Fejezet "A balatoni hajózás története” című könyvből, 105-115 oldal (Dr. Bíró József, Mahart Balatoni Hajózási Kft. 1996)

A nagyobbrészt századunk első évtizedeiben épült vagy újjáépített kikötők felett eljárt az idő, az állomásépületek elavultak, a kikötői támfalak kövei meglazultak, mögöttük omlásveszélyes üregek keletkeztek. Ennek okán 1985 nyarán például a Tihany-révi személykikötőt ideiglenesen be kellett zárni, de felújítása központi segítséggel a következő évben megkezdődött.
"A balatoni személyhajózás az idén ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. Nem mondhatnám, hogy felhőtlen örömmel készülnek rá az itteni hajósok, ugyanis bezárni kényszerültek egyik kikötőjüket. Az idén már egyetlen hajó sem kötött ki Tihany-rév személyhajó állomásán. Kétnyelvű szórólapon tudatják, hogy a létesítmény technikai okok miatt bezárt, a helyszínen pedig nagy tábla éktelenkedik víz felé néző betűvel: Kikötni tilos!" - írja a Népszabadság 1986. július 5-i számában.
"Fonyódon tetemes üregeket mutat a víz felé a partfal, Bogláron mozognak a kikötő kövei, Balatonmária hajóállomását pedig minden magára adó hajós hajómegállónak nevezi, merthogy az állomás titulust nem érdemli ki. A létesítmény - idestova húsz esztendeje a Vízügytől vette át a Mahart - facölöpökre épített, deszkával borított kikötőhely, a parton áll egy aprócska faház. Badacsony hajóállomásán még szociális helyiség sincs, pedig megfordul itt évente kilencszázezer ember... A balatonlellei kikötő fogyatékos, a partfal mögötti töltésből húsz köbméternyinek nyoma veszett, kimosta a víz.


Az átalakított Kisfaludy Sándor motoros komp

Valamennyi közül a Tihany-révi hajóállomás állapota a legelszomorítóbb, kordon zárja el az arra sétálók útját, mivel a kikötő életveszélyes, bármelyik percben beleborulhat a Balatonba.” (65)
Az ilyen nagymérvű pusztuláshoz a túlterheltség is hozzájárult. A hajdan többnyire napi egy járathoz épült kikötőkből az 1980-as évek közepére már 20-25 járat indul. Amikor ezek a kikötők épültek, állami költségvetésből létesítették és tartották fenn őket. A második világháború után ezek a kikötők a balatoni hajózási vállalat kezelésébe kerültek, mely egyedül - önhibáján kívül - képtelen volt a kívánt mértékben karbantartani. A leányvállalat megalakulása után csupán mintegy évi 3 millió forintot fordítottak a kikötők rendben tartására és új kikötői létesítmények építésére.
A személyhajózás a kompjáratok teljesítményével együtt 1986 és 1989 között elérte, illetőleg meghaladta a 4 milliós utasforgalmat. A kompokon átszállított járművek száma több volt hatszázezernél. 1989-ben először fordult elő, hogy az átszállított gépjárművek száma meghaladta a belföldi gépjárművekét. (66) A nagyszámú utasforgalom miatt a kompokat és a személyhajókat egyre sűrűbben kellett járatni, felújításuk, illetve átalakításuk jelentős költséget emésztett fel. Csak példának említjük, hogy az 1988. évi költségvetési tervben a Csongor és a Csobánc motoros átalakítása 9 millió forint költséggel szerepel.
A leányvállalat siófoki hajójavító telepén 1985-ben a Kisfaludy Sándor motoros kompot, 1989-ben pedig a Széchenyi István kompot 6 méterrel meghosszabbították és egyoldali felépítményűre alakították át, ezáltal szükség esetén 500 személy befogadására tették alkalmassá.


A hajósszálló 1971 óta fizetővendégeket is fogad

Közben megindult a kikötők és az állomásépületek rekonstrukciója. Az 1980-as évektó1 korszerű állomásépület várja Balatonkenesén, Csopakon és Kiliántelepen a hajóra várakozókat. Bővült a balatonboglári állomásépület. Gondot fordítanak a hajósok elhelyezésére a hajókon, és a kényelmes kabinok mellett több kikötőben a parti szállásokon. 1991/92-ben korszerűsítették az 1971-ben épült szép, 36 szobás, szobánként 3 személyes hajósszállót. Az ötszintes épület igen szép környezetben, a tó partján áll a vitorláskikötő és a strand mellett.


A nosztalgia hajópark első egysége

Már 1987-ben elkészült a kikötők felújítási programja. Ezt követően újjáépítették a Szántód-révi, a balatonfüredi, a siófoki, a balatonboglári és a balatonlellei kikötőfalakat, valamint felújították fonyódi és a badacsonyi hajóállomás épületét. A badacsonyi hajóállomás mellett egy klubház építéséhez is hozzákezdtek a meglévő vitorláskikötő hasznosítására, majd 1991-ben ismét üzembe helyezték Kiliántelep és Balatonakali kikötőit. A vízi építmények helyreállításával párhuzamosan gondot fordítottak a kikötők külső arculatának javítására, a környezetbe, a tájba való jobb beillesztésére a század első felének hangulatát felidéző lámpatestek, padok, virágtartók kihelyezésével és parkosítással.
A MAHART Balatoni Hajózási Kft. mint újonnan alapított vállalkozás 1990. január 1-jén kezdte meg működését. Szervezeti szabályzata szerint működési területe a Balaton és a Sió. Fő tevékenységi köre a hajózás: személy- és árufuvarozás, vízi járművek, egyéb úszóművek vontatása. Emellett a kft. Kiterjesztette tevékenységét saját hajóin hirdetésekre, valamint más cégek gyártmányainak reklámozására. A kft. ügyvezető igazgatójának dr. Kopár Istvánt nevezték ki, aki ezáltal már másodszor került a balatoni hajózás élére.
Néhány balatoni személyhajó, elsősorban azok, amelyek a Dunáról kerültek át, valamelyik Duna menti település nevét viselte. Ezeket a Beloiannisz motorossal együtt 1991 tavaszán balatoni földrajzi tájegységek neveire keresztelték át. Így lett a Beloiannisz új neve Balaton, az Ercsié Bakony, a Szentendre neve Gulács, A Zebegény Haláp, a Horanyé Ederics, a Dunakeszié Dörgicse, a Leányfalué Földvár, a Megyeré Akali.


Az újjávarázsolt Csobánc motoros

Mivel a '80-as években nem sikerült a Szovjetunióból a Lelle motoroshoz hasonló másik két 200 személyes hajót beszerezni, a kiöregedett, selejtezésre vagy eladásra szánt hajókat a nagy forgalom miatt kénytelenek voltak továbbra is üzemben tartani. Később pedig, amikor kiderült, hogy ezeket a régi, de szép formájú és nemes anyagból épült hajókat nagyon kedveli a közönség, elhatározták, hogy nosztalgia-hajóparkot alakítanak ki belőlük. Ezek a motorosok teljes és luxuskivitelű felújításuk után első osztályú szolgáltatásaikkal alkalmasak lesznek arra, hogy bérbe adják hazai és külföldi cégeknek különféle rendezvényeikhez.
A nosztalgia-hajópark első tagjaként a Csongor motoros készült el 1989 májusára, a Balatonfüredi Hajógyárban. A hajótestet teljes egészében újból borították. Az utastér kialakítását belsőépítész tervezte. A motoros hajó új befogadóképessége 45 fő. A nosztalgia-hajópark 1990-ben az újjáépített Csobánccal, 1991-ben pedig a Kelénnel szaporodott. Az átépítés során az éppen százéves Kelén a siófoki hajójavító telepen új fenéklemez-borítást kapott, felújították az utas- és személyzeti tereket és beépítettek egy második árbocot is, amely eredetileg is megvolt, de később az átalakításoknál lehagyták a hajóról. Utasbefogadó-képessége az átalakítás után 120 fő.


Részlet a felújított Csobánc fedélzetéből

A Kelén gyors felújítását egy, az angol BBC Televízióval kötött szerződés segítette. Ha időben elkészülnek a felújítással, a BBC Ashenden című játékfilmjéhez kibéreli a múlt században épült gőzhajót. A kft. hajójavító munkásai megértették a kihívást: éjt nappallá téve, időben befejezték a rekonstrukciót. A Kelén ismét a Balaton legszebb hajója. Az elkészült filmet a Magyar Televízió is bemutatta.
Az 1994. évben fejeződött be az 1927-ben épült Tünde motoros felújítása. Az 1990. évi felújítása óta a luxushajókhoz sorolhatjuk a Földközi- és Vörös-tengert megjárt Szaturnusz vitorlást is, amelyet szintén a kft. siófoki telepén korszerűsítettek. További cél a Kelén testvérhajójának, a 2 millió forintért visszavásárolt Helkának az újjáépítése, az anyagi fedezet megszerzésének függvényében.
Még 1991-ben felújították az 1963-bah épült Révfülöp motorost, 1993-ban pedig az Akali és az Ederics motorossal megkezdték a korszerűtlen zárt vízibuszok átépítését a Balatonhoz illő nyitott fedélzetű sétahajókká.
1994-ben az Almádi motorossal folytatták a korszerűsítést. Ugyancsak ez évben állították újból forgalomba a felújított Tünde motorost. Ezzel a felújítással most már a balatoni hajópark minden egysége fekáliatartállyal üzemel.
Az 1990-es évek első két évében a megkezdett rekonstrukciók ellenére visszaesett mind a személyhajók, mind a kompok forgalma. A jövedelem kiesést különféle tevékenységekkel kívánják pótolni. A hajók felújítását ezentúl csak saját erőből, saját szakmunkásaikkal végzik, közel évi 40 millió forint értékben. Egy hamburgi cég ajánlatára egy úszó betonmóló építésébe kezdtek. Jelenleg folyik a Találmányi Hivatalnál a technológiai eljárás szabadalmaztatása. Bogláron 1992-ben saját kezelésű kempinget nyitottak; 1993 nyarára ugyanilyet Szemesen is felépítettek. Az előbbit Sellő, az utóbbit Hattyú néven hirdetik.


A 102 éves Kelén új ruhában

A kikötőkben és a hajókon saját kezelésbe vették az elárusítást és a vendéglátóipari szolgáltatást is.
Balatonlelle Boglártól való különválása szükségessé tett Lellén egy 110 m-es függőleges vasbeton partfal felépítését 4 vendégmólóval a vitorlások számára. A mólókat elektromos- és vízvezeték-csatlakozással látták el. Az ipari tevékenység, a vendéglátó-ipari szolgáltatások, valamint a két saját kezelésű kemping és a siófoki szálló vendégéjszakái már 1993-ban nyereségessé tették a vállalatot.
További jövedelemnövekedés várható a vitorláskikötők, az úgynevezett marinák láncolatának kiépítésével. Elkészítették a terveket és megkapták az engedélyeket a Balatonkenese, Akali, Szemes, Lelle vitorláskikötőihez szükséges szolgáltató épületek, klubházak építésére. Megvalósításuk természetesen a hajózási kft. nyereségességének függvényeként képzelhető el. A balatoni gőzhajózás 150. évfordulójának méltó megünneplése lehetne, ha ezeknek a terveknek csak egy része is megvalósulhatna.
A Balatoni Hajózási Kft. nem feledkezett el azonban a hajózásról sem. Az 1994. év nyarán 28 személyhajója járta a tavat, ez évben először útba ejtve a zánkai üdü1őközpontot. Kikötőjét bekapcsolták a menetrend szerinti forgalomba. A menetrendi járatokon kívül egyes esetekben diszkóhajókat indítottak Balatonmáriáról, BalatonlellérőI, Balatonszemesről, Fonyódról és Szántódrévről, sétahajót Balatonkeneséről. Hétórás túraprogramot, valamint másfél órás esti vitorlázást hirdettek a Szaturnusz vitorlás jachttal, egész napos barátsági túrát Zánkára a Nemzetközi Ifjúsági Táborba és Keszthelyre.


Az új boglári kikötőfal környékének rendezése


A balatonlellei kikötőfal építése 1993-ban


A Helka és a Kelén felújítás alatt a sólyán 1994-ben


A felvételen jól látható, milyen rozzant állapotban került vissza a Helka


A balatoni fehér flotta telelésre bevontatva

1995-től már zenés hajók indulnak rendszeresen Siófokról, Balatonföldvárról, Szemesről, Balatonlelléről, Boglárról, Fonyódról, Balatonmáriáról, Györökről, Révfülöpről, Akaliról és Balatonfüredről.
Sajnos minden törekvés ellenére 1994-ben is csökkent a komp- és az utasforgalom. Míg az előző évben összesen 506.536 járművet szállítottak át a kompok, 1994-ben már csak 464.265 járművet. A személyhajók 1993-ban összesen 1.408.678 utast vettek fel, 1994-ben már csak 1.303.763 személyt szállítottak. Ezért az 1995-ben megkezdett hajózási idényben néhány eléggé ki nem használt menetrendi járatot megszüntettek. Ennek megfelelően kénytelenek voltak csökkenteni a hajózó személyzet számát is.
A közelmúltban is előfordult már hogy egyes munkaszüneti napokon a turisták áradata lepte el a Balaton partját. Hogy a torlódást ilyen esetekben elkerüljék, tartalék hajókat helyeznek készenlétbe Keszthelyen, Balatonfüreden, Fonyódon, Siófokon, Balatonalmádiban és Földváron.
További megtakarítást kívánnak elérni azáltal is, hogy a hajózási évadot mintegy 13 nappal lerövidítik.
A gazdasági nehézségek és a privatizáció előtti bizonytalanságok ellenére a további fejlesztéssel is foglalkoznak a kft. vezetői. 1995-ben megkezdték a harmadik saját kezelésű kemping és vitorláskikötő tervezését a fonyódi hajóállomáshoz tartozó horgászszigeten. Tervezik továbbá a badacsonyi hajóállomás fő mólójának 53 m-rel történő meghosszabbítását.


Részlet a siófoki vitorláskikötőből és a Móló Hotel strandjából

A jelenlegi 24 kiegészítő tevékenységhez továbbiak számára keresnek piacot. Új lehetőség jelentkezett az 1994-ben megvásárolt kotrólánc üzembe helyezésével. A kotrás remélhetőleg 1995 őszén fog megindulni a hajóutak, strandok és a kikötők területén.
Tervezik végül egy kevésbé igényes, a környékbeli lakosok által is megfizethető vitorláskikötő építését is, természetesen az anyagi lehetőségek függvényében. Megvalósítása különösen azoknak a dél-dunántúli vízi sportolóknak a számára jelentene sportolási lehetőséget, akik nem tudják megfizetni az igényesebb kikötők bérleti díjait.
Jelenleg a Balatonon 22 közforgalmú kikötő áll a MAHART Balatoni Hajózási Kft. kezelésében, melyekhez 350.000 négyzetméternyi parti terület, hatvanhárom épület és mintegy 250.000 négyzetméter felületű kikötőmedence tartozik. A kft. által kezelt közforgalmú kikötőkben elkülönítve közel 1000 vitorlás hajó helyezhető el. Kevés azonban még hozzá a kiszolgáló létesítmény: a hajójavító műhely, a fedett csónaktároló, főzőfülke és tisztálkodási helyiség, a kikötőhelyekhez a villany és a víz. Ezeken a hiányosságokon a vállalat anyagi lehetőségeihez mérten javítani akar. A vitorláskikötők komfortosítását saját erőből már megkezdte.
1846-1996 - másfél évszázad. Csak egy parányi idő húszezer éves tavunk életében. Az első hajóként ringó kivájt fatörzs és a zenés különhajó szinte találkozik e csodálatosan szép" tenger" víztükrén. A balatoni géphajózás, amely születésének idején egy szabaduló nemzet kibontakozásának jelképe volt, ma ismét változások - reméljük, minőségi változások - előtt áll.
Bízzunk abban, hogy a befektetést a leggyorsabban visszatérítő gazdasági ágazat, a turizmus a balatoni hajózás fejlesztésére is felhívja a fegyelmet, és a balatoni hajósok ügyszeretete, hagyományőrző tisztelete az előttünk álló néhány nehéz éven a hajózás ügyét átsegíti.


A siófoki vitorláskikötő

(65) Fejér Gyula: Bezárt egy kikötő. Népszabadság 1986. július 5.
(66) Az 1989. évi beszámoló a vállalat archivumából.


A balatoni gőzhajózás 125 éve - A balatoni hajózás a felszabadulás után (utolsó fejezet)

Fejezet "A balatoni gőzhajózás 125 éve" című könyvből, 121-130 oldal (1971, szerkesztette: dr. Kopár István).

1945. március 24-én Balatonfüredre érkezett az a német robbantó különítmény, amely március 26-án felrobbantotta a "Kisfaludyt", "Helkát", "Jókait", "Szigligetet", "Csobáncot", "Csongort", "Szent Istvánt", "Szent Miklóst", "Boglárt", "Badacsonyt". Révfülöpön a "Kelén" és a "Tünde" fenékcsapjait a magyar hajósok nyitották meg, hogy szép hajójuk robbantását elkerüljék.
A hullámsírban teljesen elpusztult a "Sió", "Gea" és még kilenc kisebb motoros (69. kép). Elpusztult az összes magánkézben levő motorcsónak és yacht is.


69. kép: 1945-ben felrobbantott motorcsónak a balatonfüredi Hajógyárban

A balatoni hajósok óriási erőfeszítést, emberfeletti munkát végeztek, hogy hajóikat kiemeljék, és újra megindulhasson a kijavított hajókkal a balatoni hajózás. 1945. április 20-án Siófokon gyülekeztek a balatoni hajózás életben maradt dolgozói. Amancsics Antal, Ács Imre, Balogh László, Borbély József, Borbély Géza, id. Bozzay István, ifj. Bozzay István, Bodó Imre, Csepeli János, Dömölki Imre, Farkas János, Fejes Gábor, Gulyás László, Gúth János, Jankovics Ferenc, Kalmár Ferenc, Kazó Ferenc, Kolozsi István, Ludézer Lajos, Mendrek József, Nagy György, Nagy Dezső, Németh János, Pál Lajos, Pintér Kálmán, Pusztai József, Puck Lajos, id. Somogyi Gyula, Schmidt János, Szabó Béla, Szabó János, Széll Iván, Vasalik Gyula, Vasalik István, Zsirai József tért először vissza munkahelyére és őket követően mások is megkezdték az újjáépítést.
A németek ugyan elrendelték a balatonfüredi hajógyár értékes gépeinek nyugatra menekítését, a gyár dolgozói azonban elásták, Balatonba süllyesztették az elszállításra ítélt gépeket. Ezekkel indulhatott meg a Balatonból kiemelt hajópark kijavítása.
Elsőnek a fenékcsapok megnyitásával elsüllyesztett "Tündét" emelték ki és háromnapi megfeszített munkával sikerült úszóképessé tenni. A "Tünde" hamarosan meg is kezdhette menetrendszerű járatait Siófok, Balatonfüred között.
A "Kelén" kiemelése következett. A megrongálódott hajót a balatonfüredi Hajógyárban javították ki (70. kép) és 1946. tavaszán kezdhette újra járatait.


70. kép: A "Kelén" sólyára emelése a füredi hajógyárban, 1945-ben. Jobbra a "Kisfaludy", balra a "Helka"

A "Boglárt" emelték ki harmadiknak a hullámsírból. A robbantáskor teljesen megsemmisült, fából épült "Sió" motorját építették a 80 személyes kis "Boglárba". A második üzemképes balatoni hajó utat talált a tihanyi aknazáron és Fonyód-Badacsony közt állt forgalomba.
A következő két kiemelt hajó a "Szent István" és a "Szent Miklós" volt, melyek kijavításuk után a "Sió" és "Tátika" nevet kapták. A robbanás helyét deszkára kötött rongyokkal eltömítették és minden víznyelésre alkalmas edénnyel addig merték belőlük a vizet, még úszóképesek lettek. Ekkor kis vízre húzták, teljesen eltömítették a réseket és úgy szállították a balatonfüredi hajógyárba javításra. 1946-ban már a balatoni forgalmat szolgálták ezek is.
Ezután került sor a "Jókai" kiemelésére. "Nehéz munka volt, mert nagy helyen és mély vízen robbantották fel. Két oldalára állítottak egy-egy vízzel terhelt uszályt, erősen hozzákötötték a felemelendő hajóhoz és a hajóból is az uszályokból is szívatták a vizet. Ahogy a víz fogyott, úgy emelkedett felfelé a hajó" olvassuk a "Magyar hajózás 25 éve" című munkában. A súlyosan sérült hajó 1947-ben Medvey Lajos többször idézett cikke szerint még Siófokon várta a javítást és csak 1948-ban készült el.
A "Kisfaludy gőzös" kiemelése a Jókaiéhoz hasonlóan történt. A 70. képen a balatonfüredi hajógyárban félig szárazra vont "Kelén" oldalán jobbról áll a "Kisfaludy", a másik oldalon a "Helka" látszik.

 


71. kép: A hullámsírból kiemelt "Szigliget" 1945-ben a füredi kikötőben.

Nehéz feladatot jelentett a "Csobánc" és "Szigliget" kiemelése, mivel azokat csak úgy tudták felemelni. hogy a víz alatt bebetonozták a robbantás ütötte lékeket. 1945-ben ezek a hajók is a balatonfüredi Hajógyárban vártak már javításukra. A 71. képünkön a balatonfüredi kikötőben látjuk két uszály közé erősítve a hullámsírból kiemelt "Szigliget" roncsait. Háttérben, a mólóhoz kötve a "Csobánc" ismerhető fel. A "Csobánc" pusztulásának mértékét a 72. képünk szemlélteti.


72. kép: Az 1945-ben kiemelt "Csobánc" a füredi kikötőben

A 73. képünkön a balatonfüredi hajógyárban sorakozó, kiemelt hajóroncsok idézik a szomorú kor emlékét. A háttérben jobbról balra: "Kisfaludy", "Csongor", "Kelén" és "Helka" hajók láthatók.
A kijavított "Helka" első útjaként 1946. szeptember 21-én a balatoni hajózás 100 éves évfordulóján a balatonfüredi Hajógyár munkásait vitte a siófoki ünnepségekre.


73. kép: A hullámsírból kiemelt hajók a balatonfüredi Hajógyárban

1946. szeptember 21-22-én Balatonfüreden emlékeztek a balatoni gőzhajózás száz évére a magyar hajósok. Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter jelenlétében leplezték le Szerelmey Miklós híres kőrajza alapján készült bronz domborművet (73/b kép), Széchenyi szobrának talapzatán. (73/a kép) A balatonfüredi Hajógyárban tartott ünnepségen miniszteri elismeréseket, okleveleket és a száz éves gőzhajózás emlékérmét kapták a köztársaság elnöke jelenlétében a balatoni hajózást feltámasztó dolgozók.


73/a kép, 73/b kép: Széchenyi István szobra a 100 éves évforduló emléktáblájával

Szeptember 22-én Siófok ünnepelte a balatoni hajózás nagy évfordulóját. E célra épített díszes szökőkúton bronz emléktáblát lepleztek le. A köztársaság elnöke mondott ünnepi beszédet. Az ünnepség után a kormány képviselői a "Tünde" motoroson Badacsonyba utaztak, ahonnan különvonattal tértek vissza Budapestre.
1947-ben a kijavított "Somogy" kotróhajó a siófoki kikötőben dolgozott már.
A "Balatoni Kurir" 1947. szeptember 18-i számából értesülünk, hogy újból megnyitották a Sió forgalmát.
Elsőnek a "Tihany" nevű, nemrégiben épült új motoros úszott le a "Kamarazsilip" mögé. Arról is hírt kapunk, hogy szeptember 17-én egy hajó Szekszárdig hajózott, szeptember 22-én pedig egész hajóraj indul Budapestre a köztársaság elnökével födélzetén.
1948-ra elkészült a kijavított "Jókai" csavargőzös és szolgálatba állt a fatestű "Csongor" is. 1949 tavaszára már nagyjából a háború előtti hajópark szelte a Balaton hullámait. 1949-ben került sor a Balatoni Hajózási Részvénytársaság államosítására, "Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat" néven. A vállalatnak tíz üzemképes hajója volt; 1950-ben tizenkét hajó bonyolította már le a megnövekedett forgalmat.
A felszabadulás előtt a balatoni hajósok és alkalmazottak mostoha körülmények között voltak kénytelenek dolgozni. A személyzet jelentős része - a hajóvezetők és gépészek kivételével - csak ideiglenes alkalmazott volt, ősszel mindenkit elbocsátottak. A kiöregedett hajósok számára semmiféle nyugellátást sem biztosítottak, betegbiztosítás is csak az alkalmazás idejére járt. Az állandó alkalmazottak szabadságuk idejére csak fizetésük 80%-át kapták, vasúti kedvezményben nem részesültek.
A felszabadulás előtt egy-egy kis kabinba 3-4 fekhely volt bezsúfolva. "Elférni csak úgy lehetett, ha kettő feküdt, addig, míg a másik kettő fent volt (evett, öltözött). Az uszályok személyzete még mostohább körülmények közt élt. Itt egy csöpp helyiségben hatan, nyolcan voltak kénytelenek zsákba tömött szalmán, vagy padlóra terített kabátokon pihenni..." írja a "A magyar hajózás 25 éve" című kiadvány. A "Hajózási Vállalat" megalakulása természetesen gyökeres változásokat hozott e téren is.
A megnövekedett átkelőforgalmat ideiglenesen három dunai hajó, az "Úttörö", "Ifjú Gárda" és "Pajtás" beállításával biztosították. Az "Úttörö" eredetileg az V. számú dunai csavargőzös volt, amely 1918-ban az újpesti Schlick-Nicholson hajógyárban készült. Nagyméretű háborús rongálódások kijavítása után került a Balatonra. 120 lóerős gőzgépe volt ekkor. Hosszúsága 27,17 m, szélessége 4,52 m, legnagyobb merülése 1,26 m. Befogadóképessége 180 fő volt. 1964-ben a Dunára került vissza, ahol 1965-ben selejtezték.
Az "Ifjú Gárda" ugyancsak dunai hajónak épült 1918-ban, az újpesti Schlick-Nicholson hajógyárban. Eredetileg a VIII. számú dunai csavargőzös volt. Nagyméretű háborús sérüléseinek kijavítása után került a Balatonra, 120 lóerős gőzgéppel. Hossza 27,15 m, szélessége 4,52 m, legnagyobb merülése 1,26 m. Befogadóképessége 180 fő. 1964-ben ez is a Dunára került vissza, ahol a következő évben selejtezték.
A "Pajtás" csavargőzös eredetileg a II. számú dunai csavargőzös volt. 1917-ben épült az újpesti Schlick-Nicholson gyárban. A balatoni hajózás siófoki műhelyében épült újjá, majd a Balatonon került forgalomba 120 lóerős gőzgéppel. Méretei az előző hajókkal megegyezik. Befogadható utasainak száma 200 fő volt az újjáépítés után. 1954-es szomorú balatonfüredi balesete után 1956-ban ismét átépítették. 170 lóerős Diesel motorokat kapott és mint kétcsavaros motoroshajó állt ismét szolgálatba, "Siófok" néven. 1959-ben a Dunára került "Dömsöd" néven.


74. kép: A "Beloiannisz" vízrebocsátása 1952-ben a balatonfüredi Hajógyárban

A hosszirányú kirándulójáratok forgalmi igényeinek és a Balaton sajátosságainak figyelembevételével tervezték és bocsátották vízre 1952-ben a Balatonfüredi Hajógyárban épült "Beloianniszt" (74. kép). A csavarmeghajtású motoros hajó 43,6 m hosszú; 6,8 m széles a főborda mentén; 7,2 m a legnagyobb szélessége; 2,85 m az oldalmagassága. Legnagyobb merülése teljes terheléssel és felszereléssel 1,45 m. Befogadóképessége 600 fő. A hajó1 db Láng-gyártmányú 400 lóerős Diesel motorral van ellátva, amely 23 km óránkénti sebességet biztosít. Világításhoz és a segédgépek üzemeltetéséhez a villamos energiát 2 db 15 lóerős Diesel-motor szolgáltatja. Szegecselt, Siemens-Martin acéllemezből készült hajótestének belső merevítésére vasat és acélt használtak, hegesztéssel. A felépítmények falai is acéllemezek, amelyeket hegesztéssel merevítettek. A fedélzetek és a parancsnoki híd fenyőfából készült. A "Beloiannisz" nem bizonyult szerencsés hajótípusnak, azonban némi átalakítás után, a felépítmények egy részének eltávolításával ma is hajózik és hazánk legnagyobb tavi hajója. Nehézséget jelent, hogy a balatoni kikötők egy része nem is alkalmas a megnövekedett forgalom mellett a "Beloiannisz" (75. kép) fogadására.


75. kép: Az 1952-ben épült "Beloiannisz"

1955-ben a "Balatoni Hajózási Vállalat" beolvadt a "MAHART" - Magyar Hajózási Részvénytársaságba. 1956-ban újtípusú motoros hajókat kapott a Balaton. A "Csopak", "Lelle" és a "Tihany" (76. kép) 150-150 személyes vízibuszok kezdték meg az utasszállítást. 170 lóerős motorral felszerelt, gyors, alumínium hajók ezek. 1958-ban ugyanebből a hajócsaládból az "Almádi", 1959-ben a "Dunakeszi" (77. kép) kezdte meg járatát szép tavunkon.


76. kép: A "Tihany" vizibusz 1956-ban


77. kép: A "Dunakeszi" vizibusz 1959-ben

A vízibuszok jól beváltak a balatoni hajóforgalomban, ezért 1960-ban a "Szemest", 1961-ben a "Horányt" és "Megyert", 1962-ben a "Leányfalut" állították munkába. A vízibuszok népes családja 1963-ban a "Györökkel" és "Révfülöppel" gyarapodott még.
1963 óta közlekedik a Balatonon a "Hévíz" és a "Keszthely" (78. kép). Tengerparti motorhajónak épültek ezek a Váci Hajógyárban. Korszerű, tetszetős külsejű kiránduló hajók ezek, három fedett utastérrel. Az utasok kedvező időben nyitott fedélzeten is tartózkodhatnak. Mindkét hajót 2 db 150 lóerős motor hajtja, amelyeket a parancsnoki hídról távirányítással vezérelnek.


78. kép: A "Keszthely" 1963-ban

Ugyancsak 1963-ban került a Balatonra a "Szárszó" és az "Arács". Trópusi jellegű, nyitott, alumínium vízibuszok ezek. 170 lóerős motorjuk van. Befogadóképességük 150 utas.
1964-ben a Balaton utolsó gőzhajóit a "Helkát", "Kelént", és a "Jókait" Diesel-motorokkal látták el. Ez évben a vízibuszok tábora a "Szabadival" gyarapodott. Nyitott hajó ez, a "Szárszó" és "Arács" rokona.
1967-ben a Dunáról került a Balatonra a "Zebegény", amely 1921-ben készült, 1965-ben átépítették és 400 lóerős Diesel-motorral szerelték fel. Teljes hossza 37,47 m, szélessége 6,3 m, magassága 6,85 m, oldalmagassága 2,17 m, merülése 1,16 m, teljes terheléssel 1,45 m. Vízkiszorítása 236,04 tonna. 350 utast fogad be.
1921-ben épült az "Ercsi", amelyet 1964-ben átépítettek és 1968-ban a Balatonra hoztak. Teljes hossza 36,44 m, szélessége 6,6 m, magassága 7 m, oldalmagassága 2,17 m, merülése 1,15 m, teljes terheléssel 1,43 m. Vízkiszorítása teljes terheléssel 233,27 tonna. A hajót egy db 400 lóerős Láng 6 KNCR-60 típusú Diesel-motor hajtja.
A "Szentendre" 1921-ben épült, 1966-ban átépítették és 1968-ban a Dunáról a Balatonra hozták. Teljes hossza 37,32 m, szélessége 6,4 m, magassága 5, 77 m, oldalmagassága 2,17 m, merülése 1,19 m, teljes terheléssel l,53 m, Vízkiszorítása teljes terheléssel 255,87 tonna. Egy db 400 lóerős Láng 6 KNCR-60 típusú Diesel-motor hajtja.


79. kép: Az 1964-ben átépített "Kelén"

A balatoni hajópark említett gyarapodását a fellendülő idegenforgalom indokolja, amely a menetrendszerű járatok mellett különjáratokat is kíván. A megnövekedett hajóállomány is nehezen elégíti ki az igényeket, tehát a hajók számának még további növelése kívánatos.


www.balatonihajok.hu - Balatoni hajók katalógusa - Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el! 2.5 Magyarország Licenc feltételeinek megfelelően szabadon felhasználható